тэнгэр - weather - la météo

Монгол хэл English français
дэлхий earth la terre
сар moon la lune
гараг planet la planète
од star l'étoile
нар sun le soleil
гэрэл, чийдэн light la lumière
нарны хаалт, шүхэр parasol "
тэнгэр sky le ciel
үүл cloud le nuage
манан fog le brouillard
агаар air "
салхи wind le vent
шуурга storm la tempête
тэнгэрийн дуу thunder le tonnerre
цахилгаан flash, lightning l'éclair
солонго rainbow l'arc-en-ciel
бороо rain la pluie
шүхэр, зонтик umbrella le parapluie
үер flood l'inondation
цас snow la neige
мөндөр hail la grêle
мөс ice la glace


монгол хэл english français
халуун, дулаан hot, warm chaud
хүйтэн cold froid