Зүгээр (зүгээр) welcome - bienvenue

Монгол хэл English français
Сайн (байна) уу ! Hello! Hi! Salut !
Таны нэр хэн бэ ? What's your name? Quel est ton nom ?
Миний нэр ... My name is ... Mon nom est ...
нэр name nom
хатагтай ...
ноён ...
madam ...

mister ...
madame ...

monsieur ...
Өглөөний мэнд good morning bonjour
Өдрийн мэнд good afternoon bon après-midi
Оройн мэнд good evening bonsoir
Сайхан амраарай, Тавтай нойрсоорой good night (sleep well) bonne nuit
баяртай goodbye, bye au revoir
Дараа уулзья see you later à plus tard
үнсэх the kiss bise, bisou
Би чамд хайртай I love you Je t'aime
please s'il vous plaît
баярлалаа thanks merci
зүгээр don't mention it de rien
тийм(ээ) yes oui
үгүй no non
Уучлаарай Sorry
Excuse me
Désolé
Excusez-moi